August Bebel: Nainen ja sosialismi

9.8.2023 | Kirjat

August Bebelin (1840–1913) teos Nainen ja sosialismi julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1879. Nimensä mukaisesti teos ottaa kantaa erityisesti naisen asemaan yhteiskunnassa, käyden ensin lävitse sen historiallisen kehityksen, nykytilan sekä lopuksi hahmotellen sitä, mitä se olisi tulevaisuuden sosialistisessa yhteiskunnassa. Mutta tämän aiheen ohella käsittelyyn otetaan laajemmin myös seksuaali- ja sukupuoliasiat sekä näihin kokonaan liittymättömiäkin aiheita kuten liikaväestökysymys, sosialistisen yhteiskunnan tuotanto-organisaatio ja kasvissyönti.

Teos sai osakseen suuren suosion. Siitä otettiin tekijän eläessä 53 saksankielistä painosta ja se käännettiin 15 kielelle. Bebelin elämänkerturi Francis L. Carsten arvioi teoksen suoran vaikutuksen sosiaalidemokraattisten työläisten maailmankuvaan olleen paljon suurempi kuin Karl Marxin tai Ferdinand Lassallen kirjoituksilla.

Suomeksi teoksen käänsi Yrjö Sirola nojautuen alkuteoksen 35. painokseen, ja se julkaistiin ensimmäisen kerran 1904. Tässä julkaistava teksti perustuu vuonna 1907 julkaistuun toiseen suomenkieliseen painokseen, jonka julkaisi Kyminlaakson työväen sanomalehti- ja kirjapaino-osuuskunta r.l. Teoksen alkuun on suomentaja kirjoittanut Bebelistä lyhyen elämäkerran.

Suomennos kuitenkin poikkeaa monin paikoin saksankielisestä alkuteoksesta. Sirola sanoo asiasta näin:

“Mitä suomennoksen laatimiseen tulee, niin huomautettakoon, että se on jonkun verran lyhyempi kuin alkuteos. Teoksensa uusiin painoksiin on näet Bebel koonnut semmoiset määrät todistuskappaleita etupäässä tieteellisiä vastustajiaan varten ja lähimmin Saksan oloista, että niistä on arveltu haitatta voitavan jättää joitakin pois, kun sen kautta on tehty mahdolliseksi pitää kirjan hinta kohtuuden rajoissa ilman että itse asiallinen sisältö on kärsinyt.”

Suomennoksen julkaisuhistoriasta mainitaan vielä seuraavaa:

“Tätä kirjaa ei Kotkan painoasiamies A. Hagman, kun asiaa häneltä talvella 1904 tiedusteltiin, hyväksynyt ja ‘painokreivi’ Cronhjelmkin, joka vihdoin antoi suostumuksensa sen julkaisemiseen, määräsi kuitenkin hinnan niin korkeaksi, 5 mk., ettei sitä, kuten sanat kuuluivat, ‘jokainen voisi hankkia’. Tilauslistoissa tarjottiin kirjaa 30% alennuksella, mutta kun sen valmistuessa kreivi jo oli mennyt isiensä luokse, myytiin kirjaa tavalliseen hintaan ja painos loppui pian. Pienenä sensuurimuistona mainittakoon, että suomennostyöhön ryhdyttäessä oli ‘sosialismi’-sanakin kielletty, joten se kirjan otsikossa vaihdettiin viattomampaan sanaan ‘yhteiskunnallinen kysymys’.” (S. 12–13.)

>> August Bebel: Nainen ja sosialismi (pdf)